دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده هنر و معماری
معرفی

مشخصات فردی

نام : پرستو   محبی

پست الکترونیکی : p-mohebi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده هنر و معماری

نوع همکاری : تمام وقت

پرستو محبی

محل خدمت:   دانشکده هنر و معماری

^